would you like me to send this package for you

Câu hỏi:

20/03/2020 30,423

Bạn đang xem: would you like me to send this package for you

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the following exchanges.

“Would you lượt thích bủ lớn send this package for you?” – “___________”

A. That would be nice. Any problems?

B. Yes, please, if you don’t mind. 

Đáp án chủ yếu xác

C. I’m sorry, but here you are

D. No, thanks. I’m really busy

Chọn B.

Đáp án B.

Dịch: “Bạn đem cần thiết tôi gửi bưu khiếu nại này giúp cho bạn không?”

A. Sẽ ổn định thôi. Có yếu tố gì không?

B. Vâng, thực hiện ơn, nếu khách hàng ko phiền

C. Tôi xin xỏ lỗi, tuy nhiên của chúng ta đây

D. Không, cảm ơn, tôi đang được cực kỳ bận

=> Đáp án B thích hợp nghĩa

Dịch: Đừng nhằm thời hạn trôi qua chuyện nhưng mà ko thực hiện bất kể điều gì về tình hình.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I don’t remember ____ of the decision lớn change the company policy on vacations. When was it decided?

A. telling

B. being told

C. lớn tell

D. lớn be told

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Alice and Charles did not decide lớn move lớn a bigger house until after the birth of their second child.

A. It was not until Alice and Charles had their second child did they decide lớn move lớn a bigger house. 

B. Not until Alice and Charles had their second child, they decided lớn move lớn a bigger house. 

C. Only when Alice and Charles had their second child did they decide lớn move lớn a bigger house. 

D. Only when Alice and Charles had their second child, they decided lớn move lớn a bigger house.

Xem thêm: Loại thực phẩm được ví là 'hạt trường sinh', giá rẻ lại giàu protein hơn trứng sữa

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

_______ extremely bad weather in the mountains, we are no longer considering our skiing trip.

A. Due to

B. Because

C. Since

D. Due lớn the fact that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Don’t tell Jane anything about the surprise buổi tiệc nhỏ for Jack. She has got a big mouth.

A. can’t eat a lot

B. can keep secrets

C. talks too much

D. hates parties

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Don’t let time go ________ without doing anything about the situation.

A. out

B. by

C. off

D. over

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Albert Einstein was such brilliant (A) a scientist that many of his colleagues (B) had lớn study (C) for several years (D) in order lớn size opinions about his theories.

A. such brilliant

B. many of his colleagues 

C. study 

D. several years