what did the meeting discuss

Câu hỏi:

29/07/2020 37,599

Bạn đang xem: what did the meeting discuss

A. I didn’t, either

Đáp án chủ yếu xác

C. You missed the meeting

Đáp án: A

Dịch: “Cuộc họp đang được thảo luận những gì? Tôi ko tham gia được vì thế tắc đàng.” – “Tôi cũng thế”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“What can I vì thế for you?” - “_____”

A. No need lớn help

B. Thank you

C. Thanks, I’m just looking

D. Sorry for not buying anything

Câu 2:

“I've called many times but the plumber hasn’t come yet.” - “ ____”

A. Wait a minute, please

B. We vì thế apologise for this matter. We’ll fix it soon

C. He's maybe busy now

D. The problem has been fixed already

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The food price will change at the over of this month.

A. The food price will be the same until the over of this month

B. The food price of this month will be equal lớn the one of next month

Xem thêm: Năm 2023, có 9 trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ôtô nếu không sẽ bị phạt nặng

C. There will be no same food price from now till next month

D. There will be two different food prices next month

Câu 4:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

A. Does anyone know if it is deserving lớn have this sculpture?

B. Does anyone know whether someone should own this sculpture today?

C. Does anyone know if today this sculpture is valuable or not?

D. Does anyone know how much this sculpture costs today?

Câu 5:

She can vì thế it because she knows the system inside out.

A. She can vì thế it because she is from inside the system

B. She can vì thế it because the system is sometimes in and sometimes out

C. She can vì thế it because she understands the system thoroughly

D. The confidential system enables her lớn vì thế because she knows it

Câu 6:

“Stop treating mạ that way!” she cried out.

A. She warned mạ not lớn treat her that way

B. She urged mạ not lớn treat her that way

C. She begged mạ not lớn treat her that way

D. She advised mạ not lớn treat her that way