we need to attend to the tree loss because of the following tree benefits

Câu hỏi:

09/05/2023 1,172

Bạn đang xem: we need to attend to the tree loss because of the following tree benefits

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 39 to lớn 43.       We need to lớn attend to lớn the tree loss because of the following tree benefits. Firstly, trees provide shade for homes, office buildings, parks and roadways, cooling surface temperatures. They also take in and evaporate water, (39) ______ cools the air around them. Secondly, trees absorb carbon and remove pollutants from the atmosphere. Trees also reduce energy costs by $4 billion a year, according to lớn Nowak's study. “The shading of those trees on buildings (40) ______ your air conditioning costs. Take those trees away; now your buildings are heating up, you're running your air conditioning more, and you're burning more fuel from the power plants, ví the pollution and emissions go up.” (41) ______, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil. Last but not least, (42)______ studies have found connections between exposure to lớn nature and better mental and physical health. Some hospitals have added tree views and plantings for patients as a result of these studies. Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to lớn evidence that nature exposure lowers blood (43) ______ and stress hormones. And studies have associated living near green areas with lower death rates.

They also take in and evaporate water, (39) ______ cools the air around them.

Đáp án A

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. which: thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ vật, đem công dụng thực hiện ngôi nhà ngữ và tân ngữ nhập mệnh đề mối liên hệ.

B. whose: thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người, đem công dụng thực hiện tính kể từ chiếm hữu nhập mệnh đề mối liên hệ.

C. that: thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người và vật, đem công dụng thực hiện ngôi nhà ngữ và tân ngữ nhập mệnh đề mối liên hệ. 

D. what: kể từ nghi ngờ vấn – vấn đáp mang đến thắc mắc loại gì

Dựa nhập nghĩa, đáp án thực sự A

Thông tin: They also take in and evaporate water, (39) which cools the air around them.

Tạm dịch: Chúng cũng hít vào và thực hiện cất cánh tương đối nước, loại nhưng mà làm giảm nhiệt độ bầu không khí xung xung quanh bọn chúng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Câu 1241695: 39

“The shading of those trees on buildings (40) ______ your air conditioning costs.

A. reduces

Đáp án chủ yếu xác

Xem điều giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án A

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. reduces (v): giảm

B. increases (v): tăng                 

C. pays (v): chi trả

D. values (v): có mức giá trị

Thông tin: Trees also reduce energy costs by $4 billion a year, according to lớn Nowak's study. “The shading of those trees on buildings (40) reduces your air conditioning costs.

Tạm dịch: Theo phân tích của Nowak, cây trái cũng hùn tách ngân sách tích điện 4 tỷ USD hàng năm. “Việc phủ nền bóng non của những cây cơ bên trên những tòa ngôi nhà thực hiện tách ngân sách điều tiết bầu không khí của người tiêu dùng.

Câu 1241697: 48

(41) ______, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil.

C. Besides

Đáp án chủ yếu xác

Xem điều giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án C

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. However: tuy rằng nhiên

B. Consequently: kết quả          

C. Besides: mặt mũi cạnh/ rộng lớn nữa

D. Afterwards: sau này/ về sau

Dựa nhập nghĩa, đáp án thực sự C

Thông tin: Take those trees away; now your buildings are heating up, you're running your air conditioning more, and you're burning more fuel from the power plants, ví the pollution and emissions go up.” (41) Besides, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil.

Tạm dịch: Đem những cây cơ đi; Bây giờ những tòa ngôi nhà của người tiêu dùng đang được rét lên, các bạn đang được dùng máy điều tiết nhiệt độ chừng nhiều hơn thế và các bạn đang được nhen nhóm nhiều nhiên liệu rộng lớn kể từ những xí nghiệp sản xuất năng lượng điện, bởi vậy ô nhiễm và độc hại và khí thải tăng thêm. (41) Trong khi, cây xanh sinh hoạt như cỗ thanh lọc nước, hít vào nước dơ và hít vào nitơ phốt pho nhập khu đất.

Câu 1241700: 14

Last but not least, (42)______ studies have found connections between exposure to lớn nature and better mental and physical health.

Xem điều giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án D

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. much + N-không điểm được: nhiều

B. every + N-số ít                      

C. each + N-số ít

D. many + N-số nhiều: nhiều

Ta thấy sau vị trí trống không là “studies” nên kể từ cần thiết điền ở đấy là “many”

Vậy đáp án thực sự D

Thông tin: Last but not least, (42) many studies have found connections between exposure to lớn nature and better mental and physical health. Some hospitals have added tree views and plantings for patients as a result of these studies.

Tạm dịch: Cuối nằm trong tuy nhiên ko thông thường phần cần thiết, nhiều phân tích tiếp tục nhìn thấy côn trùng tương tác giữa những việc xúc tiếp với vạn vật thiên nhiên và sức mạnh niềm tin và thể hóa học chất lượng rộng lớn. Một số khám đa khoa tiếp tục tăng khung cảnh cây và trồng cây mang đến người bệnh là sản phẩm của những phân tích này.

Câu 1241703: 23

Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to lớn evidence that nature exposure lowers blood (43) ______ and stress hormones.

B. pressure 

Đáp án chủ yếu xác

Xem điều giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án B

Kiến thức Đọc điền từ

Xem thêm: Cuộc đời mỗi đứa trẻ có 3 bước ngoặt quan trọng, cha mẹ định hướng đúng sẽ giúp con thành công

Xét những đáp án:

A. stream (n): dòng sản phẩm suối

B. pressure (n): áp suất              

C. line (n): dòng

D. drop (n): giọt (nước)

Cụm kể từ blood pressure: huyết áp

Thông tin: Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to lớn evidence that nature exposure lowers blood (43) pressure and stress hormones. And studies have associated living near green areas with lower death rates.

Tạm dịch: Các chưng sĩ thậm chí còn còn bốc thuốc quốc bộ nhập đương nhiên mang đến trẻ nhỏ và mái ấm gia đình vì thế đem vật chứng đã cho chúng ta thấy việc xúc tiếp với vạn vật thiên nhiên thực hiện tách áp suất máu và hooc môn stress. Và những phân tích tiếp tục phối hợp việc sinh sống ngay sát những điểm xanh xao đem tỷ trọng tử vong thấp rộng lớn.

Vậy đáp án thực sự B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. parachute

B. machine

C. champagne 

D. chaos

Câu 2:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. achieve

B. happen

C. detect

D. enroll

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. tangle

B. dangerous

C. battle

D. calculate

Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. politics

B. division

C. policemen

D. reflection

Câu 5:

The prices of Japanese cars are _______ phàn nàn those of Chinese ones.

A. expensive

B. most expensive 

C. the most expensive

D. more expensive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Hoi An Ancient town, __________ in Viet Nam’s central Quang Nam Province, comprises 30 ha and it has a buffer zone of 280 ha.

A. locating

B. located

C. to lớn locate 

D. which located