we managed to get to school in time despite the heavy rain

Câu hỏi:

31/03/2020 30,530

Bạn đang xem: we managed to get to school in time despite the heavy rain

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

We managed lớn get lớn school in time despite the heavy rain

A. earlier kêu ca a particular moment  

B. later kêu ca expected  

Đáp án chủ yếu xác

C. early enough lớn tự something  

Đáp án B

in time: đích thị giờ 

earlier kêu ca a particular moment: sớm rộng lớn một khoảnh xung khắc cụ thể 

later kêu ca expected: lừ đừ rộng lớn dự kiến 

early enough lớn tự something : đầy đủ sớm nhằm thực hiện điều gì đó 

as long as expected: lâu như dự đoán 

=> in time >< later kêu ca expected 

=> đáp án B 

Tạm dịch: Chúng tôi đang đi tới ngôi trường đích thị giờ tuy nhiên sở hữu mưa lớn

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Vietnam exports a lot of rice is grown mainly in the south of the country.

A. exports

B. is grown

C. in

D. of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He passed the exam with high scores, that made his parents happy

A. passed

B. with

C. that

D. happy

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

- "Excuse bầm. Where’s the parking lot?" - “___________”

Xem thêm: 3 đặc trưng của những người lẳng lơ, chỉ cần có 1 điều thôi là phụ nữ không chung thủy

A. Why tự you ask me? I don’t know

B. Do you get lost? I tự too

C. You missed the turn. It’s back that way  

D. You are going the wrong way. It’s not here

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so sánh much that she couldn’t sleep without it

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal so sánh as not lớn sleep without it

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.   

D. As Mary couldn’t sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

Câu 5:

He had changed so sánh much since the last time we met that I ___________ him

A. could recognize

B. could hardly recognize   

C. wouldn’t have recognized  

D. don’t recognize

Câu 6:

___________ these books lớn the library, as they will soon overdue.

A. Bring  

B. Take  

C. Fetch  

D. Leave