vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

10/06/2020 99,749

Bạn đang xem: vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Đáp án: A

Ảnh rộng lớn tất tả 3 phiên vật và ngược hướng với vật nên k = -3.

Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại:

1f=1d+1d'  k=-d'd=A'B'¯AB¯=-3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật sáng sủa AB đăt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi cự f

Khi f < d < 2f, hình ảnh của vật qua loa thấu kính là?

A. Hình ảnh thiệt, ngược hướng và to hơn vật

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật

C. Hình ảnh ảo, ngược hướng và nhỏ rộng lớn vật

D. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

Câu 2:

Một thấu kính quy tụ có tính tụ +5 dp. Thấu kính này là

A. Thấu kính phân kì đem chi cự -5cm

B. Thấu kính phân kì đem chi cự -20cm

C. Thấu kính quy tụ đem chi cự 5cm

D. Thấu kính quy tụ đem chi cự 20cm

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ có tính tụ 2dp và cơ hội thấu kính một khoảng chừng 25cm. Khoảng cơ hội kể từ hình ảnh A’B’ của AB cho tới thấu kính là

A. 25cm

B. 35cm

C. 60cm

Xem thêm: Các cụ đã dặn: Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng, có 1 điểm này phúc báu trọn đời

D. 50cm

Câu 4:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi cự f.

Khi d > 2f, hình ảnh của vật qua loa thấu kính là

A. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và to hơn vật

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và to hơn vật

D. Hình ảnh thiệt, ngược hướng và nhỏ rộng lớn vật

Câu 5:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi cự f.

Khi 0 < d < f, hình ảnh của vật qua loa thấu kính là?

A. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và to hơn vật.

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và to hơn vật.

D. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

Câu 6:

Đặt vật sáng sủa cao 2cm trước thấu kính phân kì đem chi cự -12cm, cơ hội thấu kính một quãng 12cm. Hình ảnh của vật qua loa thấu kính là

A. Hình ảnh thiệt, ngược hướng và cơ hội thấu kính 6cm.

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều với vật và cơ hội thấu kính 12cm.

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều với vật và cao 1cm.

D. Hình ảnh thiệt, ngược hướng với vật và cao 1cm.