though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Câu hỏi:

01/04/2020 38,994

Bạn đang xem: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

D. in ruins 

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ trái ngược nghĩa

Giải thích:

intact (adj): nguyên lành

A. in perfection: hoàn hảo và tuyệt vời nhất              B. in completion: vẹn tuyền

C. in chaos: láo loàn                      D. in ruins: bị phá huỷ diệt trọn vẹn

=> intact >< in ruins

Tạm dịch: Mặc mặc dù được xây cất ngay gần năm trăm năm vừa qua, thánh địa vẫn tồn tại nguyên lành.

Chọn D 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ u lớn help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Any pupil caught ________ was made lớn stand at the front of the class. 

A. misbehaved 

Xem thêm: Chảo bong hết lớp chống dính, đừng vội vứt đi quá phí: Lấy 1 thứ xát vào, rán mượt như mới

B. misbehave 

C. misbehavior 

D. misbehaving 

Câu 4:

Next year, I have lớn decide which area of medicine I want lớn ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others lớn _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable lớn touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

D. a - a