the story i've just read

Câu hỏi:

04/09/2021 35,654

Bạn đang xem: the story i've just read

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

The story I’ve just read          by Agatha Christie

B. was written

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động:

Giải chi tiết: Câu thụ động thì Quá khứ đơn. Hành động được nhấn mạnh vấn đề là mẩu truyện được ghi chép bởi  Agatha Christie. Chủ ngữ là the story (số ít)=> chon B

S + động kể từ tobe + V-ed/V3

Tạm dịch : Câu chuyện nhưng mà tôi đang được nắm rõ ghi chép bởi  Agatha

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

_________the instruction, he snatched up the fire extinguisher

A. Read

B. Having read

C.Being read

D.Being done

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

_________there have been many changes in his life, he remains a nice man lớn everyone

A. However

B. Although

C. Because

D. Despite

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

After their long-standing conflict had been resolved, the two families decided lớn bury the hatchet.

A. become enemies

B. become friends

Xem thêm: Tại sao phụ nữ mới sinh không nên xâu kim chỉ? Biết lý do chị em sẽ muốn học theo ngay

C. give up weapons

D. reach an agreement

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

- Nam: “Would you lượt thích something lớn drink?” - Hoa: “______”

A. Could I have some water?

B. For sure.

C. I didn’t.

D. That’s right.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

_________him, I will give him your regards

A. When I see

B. Before I saw

C. since I saw

D. while I see

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

This product is hazardous to the eyes and should be kept out of reach of children

A. dangerous

B. useful

C. safe

D. interesting