the more you practice speaking in public

Câu hỏi:

04/04/2020 51,349

Bạn đang xem: the more you practice speaking in public

A. the more you become confident 

B. the more you become confidently 

C. the greater confidence you become 

D. the more confident you become 

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc đối chiếu càng…càng…

Giải thích:

Cấu trúc đối chiếu càng…càng…: The + dạng đối chiếu rộng lớn của tính/trạng kể từ + S + be/V, the + dạng đối chiếu rộng lớn của tính/trạng kể từ + S + be/V

Tạm dịch: Bạn càng luyện rằng trước công bọn chúng, chúng ta càng trở thành thỏa sức tự tin

Chọn D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

No one on the plane was alive in the accident last night, ________?

A. wasn’t he 

B. weren’t they 

C. were they 

D. was he

Câu 2:

The online game “Dumb ways to tát die” quickly ________with young people after being released in 2013.

A. took on 

B. caught up 

C. caught on 

D. took up 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

A. It is believed that Jane failed the test because of her laziness

Xem thêm: Tại sao phụ nữ mới sinh không nên xâu kim chỉ? Biết lý do chị em sẽ muốn học theo ngay

B. Jane was believed to tát fail the test on trương mục of her laziness

C. Jane is believed to tát fail the test owing to tát her laziness.

D. It was believed that Jane had failed the test due to tát laziness. 

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

The problem was sánh complicated that the students couldn’t understand it. 

A. It was such complicated problem that the students couldn’t understand. 

B. The problem wasn’t simple enough for the students to tát understand it

C. The problem was too complicated for the students to tát understand.

D. It was sánh complicated problems that the students couldn’t understand

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Parents’ choice (A) for their (B) children’s names are based (C) on names of their relatives (D) or ancestors.

A.

B.

C.

D.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Factories located (A) on the coastlines have (B) released untreated pollution (C) directly (D) into the ocean.

A.

B.

C.

D.