propin + agno3/nh3

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 hoặc CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3 nằm trong loại phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại và được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích luyện đem tương quan về C3H4 đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: propin + agno3/nh3

CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3AgCC-CH3

Chú ý: Đây là phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại (không nên phản xạ tráng bạc).

2. Hiện tượng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là AgCC-CH3.

3. Cách tổ chức phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Sục khí propin vô ống thử đem chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3 + AgCC-CH3

Bước 2: Viết phương trình ion rất đầy đủ vày cách: gửi những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

HCCCH3+NH3+ Ag++NO3 NH4++NO3+AgCCCH3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion rất đầy đủ bằng phương pháp lược loại bỏ những ion tương tự nhau ở cả nhì vế:

Quảng cáo

HCCCH3+NH3+ Ag+ NH4++AgCCCH3

5. Mở rộng lớn về phản xạ thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C3H4 + AgNO3 | CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3

Hình 2: Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

          a) Trước Khi sục khí C2H2.

          b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links thân phụ đầu mạch đem tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

Quảng cáo

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin đem công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2 

C. 1 

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, to), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro nên đem links π tầm thường bền (loại A)

X đem phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề bài xích là axetilen.

Quảng cáo

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao uống thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch lếu láo hợp ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in đem phản xạ đặc thù là tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam lếu láo hợp ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt chậm chạp qua chuyện bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy đem 44,1 gam kết tủa xuất hiện nay. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang đến lếu láo hợp ý X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì như thế không tồn tại nối thân phụ đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3  mol

mC3H4=0,3.40=12  gam

mC4H6=17,412=5,4  gam

nC4H6=5,454=0,1  mol

Thành phần Xác Suất về thể tích những khí vô lếu láo hợp ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%.

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4                

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: Mở nắp chai bia chỉ cần chạm nhẹ vào điểm này, không cần dụng cụ vẫn mở nắp dễ dàng

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen).

Câu 6:  Cho 0,1 mol lếu láo hợp ý bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ lệ thành phần mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05  mol

TH1: ankin X ko tính năng với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05  moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05  mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn hợp ý khí X bao gồm anken M và ankin N đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử. Hỗn hợp ý X đem lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N thứu tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức khoảng của anken M và ankin N là 

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhì hóa học C3H6 và C3H4 đem số mol đều nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 minh chứng anken nên đem số mol nhiều hơn

Câu 8: hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung giá 14,56 lít lếu láo hợp ý X (đktc), đem Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được lếu láo hợp ý Y đem lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y đem năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65  mol,MY¯=43,2

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25  mol

Vì lếu láo hợp ý Y đem năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô lếu láo hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4  mol;nCxHy=0,25  mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn lếu láo hợp ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vày nhau) nhận được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng lếu láo hợp ý X như bên trên tính năng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa nhận được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô lếu láo hợp ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01                                0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến bởi C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy rời khỏi nhì hóa học còn sót lại Khi phản xạ với AgNO3/NH3 mang đến lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg             0,01                                                                    0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến bởi C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong những,59 gam

→ C3H4 nên nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là:

CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X đem công thức phân tử C7H8 tính năng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X đem từng nào đồng phân kết cấu thỏa mãn nhu cầu

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15                                                          0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống phỏng bất bào hòa của C7H8 bằng 2.78+22=4

→ C7H8 đem nhì nối thân phụ ở đầu mạch, những đồng phân thỏa mãn nhu cầu là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C3H4 + H2 → C3H6
 • C3H4 + 2H2 → C3H8
 • C3H4 + Br2 → C3H4Br2
 • C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4
 • C3H4 + HCl → C3H5Cl
 • C3H4 + H2O → CH3–CO–CH3
 • nCH≡C–CH3 → (-CH = C(CH3) - )n
 • C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
 • C3H4 + 2KMnO4 → HCOOK + CH3COOK + 2MnO2

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: Đến độ tuổi nào, phụ nữ không còn cần đàn ông trong cuộc đời? 3 người đàn bà tâm sự thật lòng