phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 64,264

Bạn đang xem: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

C. NaHCO3.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

C6H5OH  + Na  à C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH à C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2  à C6H(OH)Br3    + 3HBr

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Câu 2:

Tên thay cho thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

Câu 3:

Công thức tổng quát mắng của ancol ko no sở hữu một nối song, đơn chức là:

A. CnH2n+2O

B. CnH2nO

Xem thêm: Các cụ đã dặn: Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng, có 1 điểm này phúc báu trọn đời

C. CnH2n-2O

D. CnH2n+2O2.

Câu 4:

Nhỏ kể từ từ từng giọt brom vô ống thử chứa chấp hỗn hợp phenol hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. nước brom bị tổn thất màu sắc.

B. xuất hiện nay kết tủa Trắng.

C. xuất hiện nay kết tủa Trắng sau tan dần dần.

D. xuất hiện nay kết tủa Trắng và nước brom bị tổn thất màu sắc.

Câu 5:

Công thức tổng quát mắng của ancol no 2 chức là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O

Câu 6:

Ancol etylic được đưa đến khi

A. thuỷ phân saccarozơ.

B. lên men glucozơ.

C. thuỷ phân lối mantozơ.

D. thuỷ phân tinh nghịch bột.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK