next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Câu hỏi:

04/04/2020 44,656

Bạn đang xem: next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges.
Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

A. there will be

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức: Thì vô giờ đồng hồ anh

Giải thích:

there will be => there is

Ở phía trên tớ sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn trình diễn miêu tả một hành động/lịch trình tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Tạm dịch: Tuần cho tới, Khi mang 1 câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh được tổ chức triển khai ở phía trên, tôi tiếp tục cho chính mình tăng vấn đề về nó.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
It’s silly of him to tát spend a lot of money buying ______.

A. a thick old wooden table

B. a thick wooden old table

C. an old wooden thick table

D. a wooden thick old table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.
Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

A. betrayed

B. emphasized

C. revealed

D. disfigured

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
I suggest the room ______ before Christmas.

A. should decorate

B. is decorated

Xem thêm: Qua đêm mai, 4 tuổi như Rồng cưỡi Mây, Tiền Tình viên mãn không ai sáng bằng

C. were decorated

D. be decorated

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
It is time every student ______ harder for the coming exam.

A. worked

B. should work

C. works

D. work

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
There ______ a number of reasons for the fall of the Roman Empire

A. are said being

B. are said to tát have been

C. said to tát be

D. was said being

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges.
Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

A. Many of the

B. obtained

C. the most

D. paper-making