modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Câu hỏi:

20/03/2020 128,987

Bạn đang xem: modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain.

A. office buildings         

D. can be lain

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cặp kể từ dễ khiến lầm lẫn rung rinh và lie

lay - laid - laid : đặt điều, xếp cái gì bại nằm ở vị trí địa điểm tĩnh

lie – rung rinh - lain: tựa lên, ở nghỉ ngơi bên trên một địa điểm vì chưng phẳng

=> Đáp án là D(can be lain => can be laid)

Tạm dịch: Những tòa văn chống văn minh với những sàn nâng, bên dưới bọn chúng, thừng năng lượng điện máy vi tính và thừng điện thoại cảm ứng thông minh rất có thể được xếp đặt tại đấy.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The Youth Union in our school has decided đồ sộ launch a/an _____ đồ sộ raise funds for local charities.

A. activity  

B. announcement 

C. campaign         

D. decision

Câu 2:

Her husband is very kind. He always cares _____ her and never puts all of the housework___ her.

A. about - in        

B. for - in    

C. about - on        

D. with - on

Câu 3:

Fish, poultry, beans or nuts _____ half of their dinner plate.

A. make of

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 26/9/2023: Chọn SỐ CÁT giúp bạn ĐỔI VẬN

B. make out          

C. make up           

D. make up of

Câu 4:

Nam: “Do you think that there are any jobs which only men or only women can or should do?"

Lan: “________________.”

A. Men are better at certain jobs kêu ca women.

B. I agree. This really depends on their physical strengths and preferences.

C. Women and men should cooperate with each other.

D. Men are often favoured in certain jobs.

Câu 5:

Fundraising for charity is a _____ thing for everyone đồ sộ bởi đồ sộ help the community.

A. meant    

B. meaningful       

C. meaningless      

D. meaning

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Nothing is more precious kêu ca happiness and health.

A. Happiness and health are the most precious things.

B. Happiness is more precious kêu ca health.

C. Health is more precious kêu ca happiness.

D. Happiness and health are more and more precious