keeping calm is the secret of passing your driving test

Câu hỏi:

03/04/2020 22,720

Bạn đang xem: keeping calm is the secret of passing your driving test

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Keeping calm is the secret of passing the driving test.

A. Keep calm or you will pass the driving test.

B. As long as you keep calm, you will pass the driving test.

Đáp án chủ yếu xác

C. Unless you keep calm, you will pass the driving test.

D. Passing the driving test is without keeping calm.

Đáp án B

Dịch: Giữ điềm tĩnh đó là chiếc chìa khóa nhằm băng qua bài bác đánh giá tài xế.

= Miễn là các bạn lưu giữ điềm tĩnh, các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

Các đáp án còn sót lại không phù hợp nghĩa:

A. Giữ điềm tĩnh hoặc là các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

C. Nếu các bạn ko lưu giữ điềm tĩnh, các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

D. Vượt qua chuyện bài bác đánh giá tài xế tuy nhiên ko giữ vị điềm tĩnh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The proposal will go ahead despite strong ___________ from the public.

A. objections       

B. refusals   

C. resistances        

D. disagreements

Câu 2:

They asked mạ ___________ in Los Angeles then.

A. whether my father had been working

B. was my father working

C. if my father was working

D. whether was my father

Câu 3:

Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have lớn be___________.

Xem thêm: 3 phong thủy trên thân mà ai cũng có, biết giữ gìn thì phú quý càng nhiều

A. required 

B. rejected  

C. remained 

D. resigned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There are more kêu ca eighty four million specimens in the National Museum of Natural History’s collection of biological, geological, anthropology treasures.

A. specimens       

B. collection         

C. anthropology    

D. treasures

Câu 5:

The rise in energy ___________ has led lớn a reduction of fossil fuels that the world must use.

A. redundancy     

B. consumption    

C. efficiency         

D. suitability

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) O0PPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

John was sánh insubordinate that he lost his job in one week.

A. understanding 

B. fresh       

C. obedient 

D. disobedient

Xem thêm: Top con giáp nam dễ bị tiền làm biến chất, dễ trở nên hư hỏng