i had all the information at my

Câu hỏi:

16/03/2020 70,577

Bạn đang xem: i had all the information at my

A. fingertips         

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A

- fingertip (n): đầu ngón tay

- thumb (n): ngón tay cái

- hand (n): bàn tay

- finger (n): ngón tay

- have something at your fingertips: nắm được điều gì cơ (thông tin cậy, kỹ năng,...) nhập tầm với, sẵn sở hữu Dịch: Tôi tiếp tục sở hữu toàn bộ vấn đề quan trọng nhập tầm với trước lúc tham gia buổi họp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After a long working day, she felt _________.

A. broken down  

B. worn out 

C. knocked out     

D. turned down

Câu 2:

Some men are concerned with physical _________ when they choose a wife.

A. attract    

B. attractive 

C. attractiveness    

D. attractively

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

While verbalization is (A) the most common form of language in (B) existence, humans make use of many (C) others systems and techniques (D) to express their thoughts and feelings.

A. the most common form 

Xem thêm: 3 con giáp có lộc kinh doanh, được thần may mắn trải đường, càng hậu vận càng tích lũy của cải

B. existence 

C. others systems 

D. to express

Câu 4:

I think jeans will not go _________ of style soon.

A. down     

B. away       

C. out         

D. off

Câu 5:

They will be staying here for _________ few weeks.

A. other      

B. another   

C. others     

D. the others

Câu 6:

The president came _________ a lot of criticism for the speech he made in a television interview.

A. in for     

B. about      

C. out of     

D. off

TÀI LIỆU VIP VIETJACK