don't forget to write to me soon

Câu hỏi:

17/07/2020 23,692

Bạn đang xem: don't forget to write to me soon

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Don't forget đồ sộ write đồ sộ bủ soon, ____?

D. will you

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, G, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

To get ready for the presentation, we can start preparing the slides while Jeremy will vì thế the ____.

A. speaking

B. telling

C. talking

D. speech

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Nothing frightens you, ____?

A. does it

B. doesn't it

C. vì thế they

D. don't they

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

Xem thêm: Phụ nữ trên 40 tuổi vẫn khiến người khác giới mê mệt chủ yếu vì 3 lý do sau!

D. Unless you water plants and flowers, they live.

Câu 4:

Mark the letter A, B, G, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The waste ____ system here is also innovative. There are no rubbish trucks or waste bins in the street.

A. dump

B. disposal

C. landfill

D. throwaway

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

D. If I were you, I will tell your parents the truth.