đề thi tiếng anh lớp 2

8 Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Mời chúng ta xem thêm Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sở hữu đáp án được VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 8 đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 sở hữu đáp án này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt và tập luyện Tiếng Anh hiệu suất cao. Quý cha mẹ hoặc nhà giáo rất có thể dùng cỗ đề thi đua khiến cho học viên ôn tập dượt, canh ty những em nắm rõ kỹ năng Tiếng Anh bên trên lớp.

I. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án năm 2022 - 2023 - Đề số 1

I. Read and match

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Read and match

1 - princess; 2 - monkey; 3 - bell; 4 - swing;

II. Write the correct words with the picture:

1 - grapes; 2 - cook; 3 - flower; 4 - dress; 5 - boy;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to lớn skate.

4. I lượt thích to lớn swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - C;

V. Recorder the letters

1 - chocolate; 2 - teeth; 3 - feet; 4 - skip; 5 - crown;

II. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 sở hữu đáp án năm 2023 - Đề số 2

I. Read and match

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Read and match

1 - swan; 2 - ski; 3 - pram; 4 - plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet; 2 - toy; 3 - tractor; 4 - whale; 5 - doll;

III. Complete the sentences

1.I lượt thích to lớn drive a train .

2. That is my mother .

3. We have to lớn clean our teeth .

4. My father is winding the clock .

5.The birds are flying to lớn the flowers.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

V. Recorder the letters.

1 - princess; 2 - cook; 3 - wheel; 4 - father; 5 - drop;

III. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 3

I .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn trĩnh kể từ đem nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. socksB. shortsC . kitchenD. coat
2 A. sheepB. dressC. T-shirtD. pants
3 A. fishB. shoesC. lionD. goat
4 A. living roomB. hatC. bedroomD. bathroom
5 A. houseB. apartmentC. chairD. dining room

II. Count and write. ( Đếm và ghi chép ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

III. Complete the sentences and translate in to lớn Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lions?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / lượt thích / cookies?

->_________________________________________

IV. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

V. Write the word . (Viết kể từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con cái heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cái cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con cái ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con cái hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con cái sư tử

ĐÁP ÁN

I .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn trĩnh kể từ đem nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

II. Count and write. ( Đếm và ghi chép ) (1 điểm)

1. seven + eight =________fifteen________

2. eighteen – six =_________twelve________

3. Twenty – five=__________fifteen_________

4. Eight + Eight= ________sixteen___________

5. Three+ ten=__________thirteen__________

6. Seventeen + three=_________twenty__________

7. Eight + Ten=____________eighteen___________

8. Twelve – six=___________six___________

9. Eleven+ seven= ___________eighteen__________

10. Fourteen – Nine=_________five_________

III. Complete the sentences and translate in to lớn Vietnamese. (4 điểm)

1 - This is my read ball.

2 - Where are the lions?

3 - How old are you?

4 - Is he a policeman?

5 - My mom is a nurse.

6 - His name is Tom.

7 - These are my hands.

8 - What's on the table?

9 - The slide is under the tree.

10 - The tiger is on the sofa.

11 - The xe đạp is in the tree.

12 - The teddy bear is under the slide.

13 - The doll is on the seesaw.

14 - The ball is on the goal.

15 - This is Billy's ice cream.

16 - My grandpa is a doctor.

17 - Is the ball under the table?

18 - What color is the umbrella

19 - Is she a pilot?

20 - Do you lượt thích cookies?

IV. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ____Are__ they in the bath room? No, they ___aren't_____.

3. ___Are___Tom and Tim in the dining room.? Yes, they _are_____.

4. ___Is___ the baby in the bathroom? Yes, she __is____.

5. ____Is__Mom in the kitchen? No, she ___isn't_____.

V. Write the word . (Viết kể từ .) (1 điểm)

1 - circle; 2 - coat; 3 - pig; 4 - tiger;

5 - zebra; 6 - giraffe; 7 - house; 8 - lion

IV. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 4

I. Read and match.

AB
1. Geta. lunch
2. Eatb. to lớn school
3. Doc. up
4. God. sports
5. Playe. judo

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What bởi you want _____ in the morning?

4. ______ you play football? - No, I can't.

5. He is ______ a picture

6. _____ bởi you want to lớn be? - I want to lớn be ____ engineer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her _____? - She is _______ teacher.

III. Reorder the words.

1. her/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ pilot/ He/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shorts/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ he/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Lisa/ does/ go/ to/?

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your ______birthday___________?

2. It is __in___ December.

3. What bởi you want ___to do__ in the morning?

4. ____Can__ you play football? - No, I can't.

5. He is ____drawing__ a picture

6. __What___ bởi you want to lớn be? - I want to lớn be __an__ engineer.

7. ______How much_____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___a____ teacher.

V. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 5

I. Find and write

creamorbeewifeturesaw

1. doct _ _

2. house _ _ _ _

3. fris _ _

4. see _ _ _

5. ice - _ _ _ _ _

6. pic _ _ _ _

II. Look at the picture and write

III. Match

1. What’s your favorite color?A. No, it isn’t
2. What’s your name?B. She is 35 years old
3. How are you?C. It’s yellow
4. Is this your ship?D. Fine, thanks
5. How old is your mother?E. My name’s Anna

IV. Order the words:

1. her/ Are/ socks?/ these

2. aren’t./ No, / they

3. apple?/ Where/ the/ is

4. nurse?/ a/ Is/ she

5. policeman/ father/ My/ a/ is

V. Choose the odd one out

1. A. applesB. fruitsC. grapesD. tomatoes
2. A. living roomB. bedroomC. yardD. kitchen
3. A. bodyB. eyesC. handsD. hair
4. A. T-shirtB. blouseC. jacketD. socks
5. A. lemonadeB. orange juiceC. waterD. sandwich

ĐÁP ÁN

I. Find and write

1. Doctor

2. Housewife

3. Frisbee

4. Seesaw

5. Ice-cream

6. Picture

II. Look at the picture and write

1. Bird

2. Puzzle

3. Kite

4. Teddy bear

5. Bike

III. Match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

IV. Order the words:

1. Are these her socks?

2. No, they aren’t

3. Where is the apple?

4. Is she a nurse?

5. My father is a policeman

V. Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

VI. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều - Đề số 6

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

Xem thêm: Đau mắt đỏ đang hoành hành, vậy nhìn vào mắt người bệnh có bị lây không?

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

Xem đáp án

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

II. Match

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

A. rainbow

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

B. shoes

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

C. cake

4. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối học thức số 1

D. zebra

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Xem đáp án

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a xe đạp.

5. The cake is on the table.

VII. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 7

I. Match

1. What day is it today?

A. No, this’s his hat.

2. Is this your hat?

B. Four

3. Where is she from?

C. It’s Friday

4. How many people are there in your family?

D. No, I can’t

5. Can you see the bus?

E. She’s from Da Nang

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

1. _ _ a _ e

2. d _ c _

3. T - _ h _ r _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

4. b _ a _

5. _ _ n _ h

6. _ r _ s _ r

Xem đáp án

1. plane

2. duck

3. T-shirt

4. boat

5. bench

6. eraser

III. Look at the picture and decide if the statements are true (T) or false (F)

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Smart Start số 1

1. There are five people in the picture.

2. Mom is wearing a dress.

3. The little girl is eating an táo bị cắn.

4. The little boy is wearing a xanh xao T-shirt.

IV. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. see/ Can/ motorbike/ a/ you/ ?/

___________________________________________

2. up/ your/ crayon/ Pick/ , please/ ./

___________________________________________

3. He/ numbers/ count/ can/ ./

___________________________________________

4. want/ zoo/ I/ go/ to/ to/ the/ ./

___________________________________________

Xem đáp án

1. Can you see a mtorbike?

2. Pick up your crayon, please.

3. He can count numbers.

4. I want to lớn go to lớn the zoo.

VIII. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 8

I. Read and circle

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 2

A. Three pens

B. Two pens

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 2

A. He is doing a quiz

B. He is flying a kite

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 2

A. The cát is on the sofa

B. The cát is under the sofa

4. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 2

A. She likes singing

B. She likes swimming

5. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 Phonics Smart số 2

A. I have got a yacht

B. I have got a train

Xem đáp án

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

Lời giải chi tiết

1. B - Hai dòng sản phẩm cây bút bi

2. A - Anh ấy đang khiến bài bác kiểm tra

3. A - Con mèo phía trên ghế so sánh pha

4. B - Cô ấy quí bơi lội lội

5. A - Tôi sở hữu một chiếc thuyền

II. Choose the correct words

1. What __________ we need?

A. do

B. does

2. Let’s __________.

A. sing

B. singing

3. Where ___________ the dogs?

A. is

B. are

4. I’d lượt thích a pink ____________

A. dress

B. shoes

5. This ________ my birthday tiệc ngọt.

A. is

B. are

Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

4. A

5. A

Hướng dẫn dich

1. Họ cần thiết gì?

2. Hãy hát nào là.

3. Những con cái chó ở đâu?

4. Tôi mong muốn một chiếc váy color hồng

5. Đây là buổi tiệc sinh nhật của tôi

III. Reorder the words to lớn make sentences

1. is/ She/ singing/ ./

_____________________________________

2. under/ The dog/ the tree/ is/ ./

_____________________________________

3. I’d/ vest/ a/ like/ new/ ./

_____________________________________

4. is/ grandma/ my/ This/ ./

_____________________________________

5. are/ Where/ robots/ the/ ?/

_____________________________________

Xem đáp án

1. She is singing. (Cô ấy đang được hát)

2. The dog is under the tree. (Con chó ở bên dưới dòng sản phẩm cây)

3. I’d lượt thích a new vest. (Tôi mong muốn một cỗ vét mới)

4. This is my grandma (Đây là bà của tôi)

5. Where are the robots? (Những quả đât máy ở đâu?)

Ngoài Bộ 8 đề thi đua thời điểm cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 sở hữu đáp án, kỳ vọng đó là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích giành cho quý cha mẹ, thầy cô và những em học viên.

Xem thêm: Năm 2023: 6 trường hợp này được trả lại tiền thuế đất khi làm sổ đỏ, nắm lấy để không mất quyền lợi