đề thi hóa 8 cuối kì 2Đề đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (30 đề)

Dưới đấy là list Đề đua Hóa học tập lớp 8 học tập kì 2 đem đáp án năm 2023, vô cùng sát đề đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục giúp cho bạn ôn tập dượt & đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Hóa học tập 8.

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 cuối kì 2

Quảng cáo

Đề đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (30 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trặn vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn chính.

Câu 1: Cho những oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy bao gồm những oxit thuộc tính với H2O, đưa đến bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O

B. K2O, N2O5, P2O5

C. CaO, K2O, BaO

D. K2O, SO2, P2O5

Câu 2: Những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy bao gồm nhưungx oxit thuộc tính với nước đưa đến axit là:

A. CaO, SO2, Fe2O3

B. SO2, Na2O, CaO

C. SO2, CO2, P2O5

D. CO2, Fe2O3, P2O5

Câu 3: Cho những bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp kiềm là:

A. Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

C. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

Câu 4: Có những hóa học rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc demo được lựa chọn nhằm phân biệt những hóa học bên trên là:

A. H2SO4, giấy má quỳ tím.

B. H2O, giấy má quỳ tím.

C. hỗn hợp NaOH, giấy má quỳ tím.

D. hỗn hợp HCl, giấy má quỳ tím.

Câu 5: Độ tan của một hóa học nội địa ở sức nóng phỏng xác lập là:

A. số gam hóa học tan tan vô 100 gam nước.

B. số gam hóa học tan tan vô 100 gam dung môi.

C. số gam hóa học tan tan trong một lít nước sẽ tạo trở thành hỗn hợp bão hòa.

D. số gam hóa học tan tan được vô 100 gam nước sẽ tạo trở thành hỗn hợp bão hòa.

Câu 6: Dãy thích hợp hóa học bao gồm những hóa học nằm trong loại muối bột là:

A. Na2O, CuSO4, KOH

B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4

D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Viết phương trình chất hóa học màn trình diễn sản phẩm biến đổi sau:

a)     S → SO2 → H2SO3

b)     Ca → CaO → Ca(OH)2

Câu 8: Tại 20ºC, hòa tan 60 gam KNO3 vô 190 gam H2O thì nhận được hỗn hợp bão hòa. Hãy tính phỏng tan của KNO3, ở sức nóng phỏng cơ.

Câu 9: Tính lượng khí oxi cần thiết dùng để làm nhen cháy trọn vẹn 1 tấn than thở (chứa 95% cacbon). Những tạp hóa học sót lại ko cháy được.

(Biết H=1, C=12, O=16, Fe=56, K=39, N=14).

Quảng cáo

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn C

Chỉ đem oxit sắt kẽm kim loại (K2O, BaO, CaO) thuộc tính với nước đưa đến bazơ ứng.

Câu 2: lựa chọn C

Chỉ đem những oxit axit mới mẻ thuộc tính với nước đưa đến hỗn hợp axit ứng.

Câu 3: lựa chọn B

Chỉ đem 5 bazơ tan nội địa đưa đến hỗn hợp bazơ là: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.

Câu 4: lựa chọn B

Cho nước theo thứ tự vô những hóa học rắn. Chất rắn ko tan là FeO, những hóa học sót lại tan. P2O5 + 3H2O  2H3PO4

Nhúng quỳ tím vô những hỗn hợp thu được:

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa đỏ lòe là thành phầm của P2O5

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa xanh rì là Ba(OH)2

+) Dung dịch không tồn tại hiện tượng lạ gì là NaNO3

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn C

Muối là thích hợp hóa chất bao gồm một hoặc nhiều nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại link với 1 hoặc nhiều gốc axit.

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cứ 190 gam H2O hòa tan không còn 60 gam KNO3 tạo ra hỗn hợp bão hòa

100 gam H2O hòa tan không còn x gam KNO3.

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 9: Khối lượng C đem trong một tấn than thở là:

Đề đua Hóa học tập 8

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(Đề đua số 2)

Đề đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (30 đề)

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn trặn vô chữ A hoặc B, C, D, trước phương án chính.

Câu 1: Oxit nào là tại đây khi thuộc tính với nước tạo ra trở thành bazơ tương ứng?

A. Fe2O

B. CaO

C. SO3

D. P2O5

Câu 2: Oxit của một yếu tắc đem hóa trị II chứa chấp 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố cơ là:

A. đồng

B. nhôm

C. canxi

D. magie

Câu 3: Trong sản phẩm hóa học tại đây, sản phẩm hóa học nào là toàn là oxit?

A. H2O, MgO, SO2, FeSO4

B. CO2, SO2, N2O5, P2O5

C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO

D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 4: Cho 6,5 gam kẽm vô hỗn hợp HCl thì thể tích khí H2 bay rời khỏi (đktc) là:

A. 2 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 4 lít

Câu 5: Trường thích hợp nào là tại đây chứa chấp lượng nguyên vẹn tử hiđro không nhiều nhất?

A. 6.1023 phân tử H2

B. 3.1023 phân tử H2O

C. 0,6g CH4

D. 1,50g NH4Cl

Câu 6: Khử 12g sắt(III) oxit vì chưng khí hiđro. Thể tích khí hiđro nhớ dùng (đktc) là

A. 5,04 lít

B. 7,36 lít

C. 10,08 lít

D. 8,2 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hãy lăm le nghĩa: axit, bazơ, muối bột và cho tới ví dụ minh họa.

Câu 8: Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học sau:

     Fe2O3 + ? −to→ Fe + ?

     Zn + HCl → ZnCl2 + ?

     Na + H2O  NaOH + ?

     KClO3 −to→ KCl + ?

     Al + H2SO4 (loãng)  ? + ?

Câu 9: Dẫn khí hiđro trải qua CuO nung rét.

     Viết phương trình chất hóa học xẩy ra.

     Sau phản xạ, nhận được 19,2 gam Cu. Tính lượng CuO nhập cuộc phản xạ và thể tích khí hiđro (đktc) nhớ dùng.

(Biết O=16, Cu=64, Al=27, H=1, S=32).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRĂC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn B

Câu 2: lựa chọn A

Gọi công thức axit của sắt kẽm kim loại hóa trị II, đem dạng; RO.

Theo đề bài bác, tao có: %O = 16/(R+16) x 100% = 20%

 R + 16 = 1600/20 = 80 → R = 64: đồng (Cu)

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: lựa chọn C

Ta có: nZn = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1)

          (mol) 0,1 → 0,1

Từ (1) → nH2= 0,1 (mol) → VH2= 0,1 x 22,4 (l)

Câu 5: lựa chọn D

- Số nguyên vẹn tử H vô 6.1023 phân tử H2 là:

2.6.1023 = 1,2.1024 (nguyên tử)

- Số nguyên vẹn tử H vô 3.1023 phân tử H2O là:

2.3.1023 = 6.1023 (nguyên tử)

- Số mol CH4 là 0,6 : 16 = 0,0375 mol

→ Số nguyên vẹn tử H vô 0,6 gam CH4 là:

0,0375.4. 6.1023 = 9.1022 (nguyên tử)

- Số mol NH4Cl là 1 trong,5 : 53,5 = 0,028 mol

→ Số nguyên vẹn tử H trong một,5 gam NH4Cl là:

0,028.4. 6.1023 = 6,72.1022 (nguyên tử)

Vậy trong một,5 gam NH4Cl đem số nguyên vẹn tử H tối thiểu, nên lượng H cũng chính là tối thiểu.

Câu 6: lựa chọn A

Ta có: nFe2O3= 12/160 = 0,075 (mol)

Phản ứng: Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O (1)

(mol) 0,075 → 0,225

Từ (1) → nH2= 0,225 (mol) → VH2= 0,225 x 22,4 = 5,04 (l)

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

- Phân tử axit bao gồm mang 1 hoặc nhiều nguyên vẹn tử hiđro link với gốc axit, những nguyên vẹn tử hiđro này hoàn toàn có thể thay cho thế vì chưng nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại. Ví dụ HCl, H2SO4, …

- Phân tử bazơ bao gồm mang 1 nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại link với 1 hoặc nhiều group hiđroxit (- OH). Ví dụ NaOH, Ca(OH)2

- Phân tử muối bột bao gồm mang 1 hoặc nhiều nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại link với 1 hoặc nhiều gốc axit. Ví dụ BaSO4, NaCl, FeCl3

Câu 8:

     Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O

     Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

     Na + H2O  NaOH + 1/2H2

     KClO3 −to→ KCl + 3/2O2

Câu 9: a) Phản ứng

          CuO + H2 −to→ Cu + H2O (1)

     (mol) 0,3          0,3 ← 0,3

b) Ta có: nCu = 19,2/64 = 0,3 (mol)

Từ (1) → nCu = 0,3 (mol) → mCuO = 0,3 x 80 = 24 (gam)

Và nH2= 0,3 (mol) → VH2 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(Đề đua số 3)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn trặn vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn chính nhằm vấn đáp kể từ câu 1 cho tới câu 4.

Câu 1: Hợp hóa học nào là trong những hóa học tại đây mang tên gọi là natri đihiđrophotphat?

A. Na3PO4

B. Na2HPO4

C. NaH2PO4

D. Na2SO4

Câu 2: Dãy những thích hợp hóa học nào là tại đây bao gồm những thích hợp hóa học muối?

A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2

B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3

C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S

D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4

Câu 3: Hòa tan 50 gam muối bột ăn vô 200 gam nước nhận được hỗn hợp đem mật độ là:

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 28%

Xem thêm: 3 đặc trưng của những người lẳng lơ, chỉ cần có 1 điều thôi là phụ nữ không chung thủy

Câu 4: Khối lượng của NaOH đem vô 200ml hỗn hợp NaOH 2M là:

A. 16 gam

B. 28 gam

C. 30 gam

D. 35 gam

Câu 5: Ghép ý ở cột I và cột II cho tới tương thích (1,0 điểm)

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 6: Hãy lựa chọn chữ (Đ) tiến công vô câu chính và chữ (S) vô câu sai trong những câu sau:

1)     Chất khử là hóa học nhường nhịn oxi cho những hóa học không giống. □

2)     Oxit axit thông thường là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với 1 axit. □

3)     Dung dịch axit thực hiện cho tới quỳ tím hóa xanh rì. □

4)     Trong bộ phận của thích hợp hóa học muối bột cần đem gốc axit. □

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học theo đuổi sơ vật gửi hóa sau và ghi rõ ràng ĐK phản xạ (nếu có):

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cho 8,1 gam Al thuộc tính với hỗn hợp đem chứa chấp 21,9 gam HCl.

     Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.

     Sau phản xạ hóa học nào là còn dư? Dư từng nào gam?

     Tính lượng AlCl3 tạo ra trở thành.

     Lượng khí hiđro sinh rời khỏi phía trên hoàn toàn có thể khử được từng nào gam CuO?

(Biết Al=27, H=1, Cu=64, O=16, Cl=35,5).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn C

Câu 2: lựa chọn C

Câu 3: lựa chọn B

mdd = 50 + 200 = 250 (gam)

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 4: lựa chọn A

     Ta có: nNaOH = 0,2 x 2 = 0,4 (mol)

          → mNaOH = 0,4 x 40 = 16 (gam)

Câu 5: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b

Câu 6: 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 - Đ

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

      2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

     2O2 + 3Fe −to→ Fe3O4

     Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

     Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Câu 8:

Đề đua Hóa học tập 8

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(Đề đua số 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Nồng phỏng mol của hỗn hợp đem chứa chấp 50 gam CaBr2 vô 400ml hỗn hợp là:

B. 0,15M

C. 0,45M

D. 1,25M

Câu 2: Cặp hóa học nào là tại đây khi kết thúc đẩy phản xạ nhận được thành phầm bao gồm cả hóa học khí và hóa học kết tủa?

A. CaCO3 + HNO3 loãng

B. Na2SO4 + BaCl2

C. BaCO3 + H2SO4 loãng

D. CaCO3 + HCl

Câu 3: Với một lượng hóa học tan xác lập, khi tăng thể tích dung môi thì:

A. C% hạn chế, CM giảm

B. C% tăng, CM tăng

C. C% tăng, CM giảm

D. C% hạn chế, CM tăng

Câu 4: Đem cô cạn 200ml hỗn hợp FeSO4 0,5M thì lượng muối bột khan nhận được là:

A. 10 gam

B. 15,2 gam

C. 14 gam

D. 13,2 gam

Câu 5: Điều khiếu nại nhằm đột biến sự cháy là:

A. đầy đủ oxi cho việc cháy

B. lan rời khỏi nhiều nhiệt

C. hóa học cháy cần rét và đầy đủ oxi cho việc cháy

D. câhts cháy cần rét cho tới sức nóng phỏng cháy và đầy đủ oxi cho việc cháy

Câu 6: Một oxi của nitơ (X) ở ĐK chi chuẩn chỉnh đem lượng riêng biệt vì chưng 2,054 gam/lít. Công thức phân tử của oxit là:

A. N2O

B. NO

C. N2O3

D. NO2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học sau (biết thông số trước của những công thức tùy theo x, y):

Đề đua Hóa học tập 8

Những phản xạ nào là biểu thị sự oxi hóa?

Câu 8: Dẫn luồng khí CO dư trải qua trăng tròn,05 gam láo thích hợp nhì oxit ZnO và Fe2O3 ở sức nóng phỏng cao, nhận được láo thích hợp nhì sắt kẽm kim loại và khí CO2. Dẫn khí CO2 sinh rời khỏi vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 35 gam kết tủa.

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính lượng từng sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành.

     Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đuổi lượng từng oxit vô láo thích hợp lúc đầu.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Ta có:

Đề đua Hóa học tập 8

Câu 2: BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

     Chọn C

Câu 3: lựa chọn A

Câu 4: Ta có: nFeSO4= 0,2 x 0,5 = 0,1 (mol)

          → mFeSO4= 0,1 x 152 = 15,2 (gam)

     Chọn B

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: Ta có: MX = 2,054 x 22,4 = 46 (gam)

Gọi công thức oxit (X): NxOy

Theo đề: MX = 14x + 16y = 46

     Nghiệm thích hợp lý: x=1, y=2 → CTHH: NO2.

Chọn D

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề đua Hóa học tập 8

Các phản xạ a, b, c biểu thị sự lão hóa.

Câu 8: a) Phản ứng:

Đề đua Hóa học tập 8

b) Tính lượng từng kim loại:

Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe2O3

Theo đề bài bác, tao đem hệ phương trình

Đề đua Hóa học tập 8

Giải hệ phương trình, tao có: a = 0,05; b = 0,1

     mZn = 0,05 x 65 = 3,25 (gam); mFe = 0,2 x 56 = 11,2(gam)

c) Tính Tỷ Lệ lượng từng oxit:

Đề đua Hóa học tập 8

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(Đề đua số 5)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho phản ứng: C + O2 □(−to→ ) CO2

Đặc điểm của phản xạ bên trên là:

A. phản xạ thế

B. phản xạ lan nhiệt

C. phản xạ hóa hợp

D. cả B, C đều đúng

Câu 2: Quá trình nào là tại đây ko thực hiện hạn chế lượng oxi vô ko khí?

A. Sự han gỉ của những dụng cụ vì chưng sắt

B. Sự quang đãng thích hợp của cây xanh

C. Sự cháy của than thở, xăng, dầu, …

D. Sự thở của loài người và động vật

Câu 3: Để nhen cháy trọn vẹn a gam cacbon thì nên vừa vặn đầy đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Giá trị của a là:

A. 25

B. 30

C. 20

D. 21

Câu 4: Cho kể từ từ 3,25 gam kẽm viên vô 120ml hỗn hợp HCl 1M. Thể tích khí hiđro sinh rời khỏi ở đktc là:

A. 1,22 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,334 lít

Câu 5: Độ tan của hóa học khí tăng khi:

A. hạ nhiệt độ

B. tăng áp suất

C. tăng sức nóng phỏng và hạn chế áp suất

D. hạ nhiệt phỏng và tăng áp suất

Câu 6: Độ tan của FeBr2.6H2O ở 20ºC là 115 gam. Khối lượng FeBr2.6H2O đem vô 516 gam hỗn hợp bão hòa ở sức nóng phỏng bên trên là:

A. 200 gam

B. 276 gam

C. 240 gam

D. 300 gam

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Cho nhì hỗn hợp Ba(OH)2 đem mật độ 2M và 4M. Hãy xác lập thể tích của từng hỗn hợp nhằm điều chế được 300ml Ba(OH)2 đem mật độ 3M.

Câu 8: Cho 9,6 gam láo thích hợp bao gồm Ca và CaO hòa tan không còn vô nước, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc).

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đuổi lượng từng hóa học vô láo thích hợp lúc đầu.

     Tính lượng Ca(OH)2 nhận được.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn D

Câu 2: lựa chọn B

Câu 3: Ta có:

Đề đua Hóa học tập 8

Từ (1) → nC = 2,5 (mol) → mC = a = 2,5 x 12 = 30 (gam)

Chọn B

Câu 4:

Đề đua Hóa học tập 8

sau phản xạ (1) thì HCl dư

Từ (1) → nH2= 0,05 (mol) → VH2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

Chọn A

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Gọi V1 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 2M

V2 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 4M

Áp dụng quy tắc đàng chéo cánh tao có:

Đề đua Hóa học tập 8

     V1/V2 = 1/1 V1 = V2 (1

Mà V1 + V2 = V = 300 (2)

Từ (1) và (2): V1 = V2 = 150ml.

Câu 8: Ta có: nH2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

     Phản ứng:

          Ca + 2H2O  Ca(OH2 + H2↑ (1)

     (mol) 0,1        0,1 ← 0,1

          CaO + H2O  Ca(OH)2 (2)

     Tính Tỷ Lệ khối lượng:

Từ (1) → nH2= nCa= 0,1 (mol) → mCa = 0,1 x 40 = 4 (gam)

Vậy %mCa = 4/9,6 x 100% = 41,667%;

     %mCaO = 100% - 41,667% = 58,333%

     mCaO = 9,6 – 4 = 5,6 (g) → nCaO = 5,6/56 = 0,1 (mol)

Từ (1) và (2) → ∑nCa(OH)2 =0,1+ 0,1 = 0,2 (mol)

          → mCa(OH)2= 0,2 x 74 = 14,8 (gam).

Xem tăng những đề đánh giá, đề đua Hóa học tập lớp 8 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Đề đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 1 đem đáp án (4 đề)
  • Đề đua Hóa học tập 8 Học kì 1 đem đáp án (4 đề)
  • Đề đua Hóa học tập 8 Học kì 1 đem đáp án (5 đề)
  • Đề đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 2 đem đáp án (4 đề)

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Tổng thích hợp Bộ đề đua Hóa học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua môn Hóa học tập của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: Cha mẹ khi về già: Dù có yêu thương con cái đến đâu cũng chớ làm 4 điều đại kỵ này