đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 115,891

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá chồi và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thuộc thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thuộc mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá chồi tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng với ở thân thuộc cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân thuộc cây Một lá chồi, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân thuộc cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân thuộc cây Hai lá chồi, còn tế bào phân sinh giá buốt với ở thân thuộc cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh giá buốt với ở thân thuộc cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa phần ở cây Một lá chồi và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: Người Nhật tuổi thọ cao nhất thế giới, hoá ra có 1 việc mà trưa nào họ cũng làm

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá chồi, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo đuổi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thuộc,  sinh trưởng loại cung cấp theo đuổi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân thuộc là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy