cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,682

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

Cho đoạn công tác sau:

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn công tác bên trên em hãy cho thấy thêm đổi thay “tong” có mức giá trị vì như thế bao nhiêu?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh nào là tại đây được ghi chép đúng?

A. for i := 10 vĩ đại 1 vì thế writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 vĩ đại 5.5 vì thế writeln(‘A’);

C. for i := 1 vĩ đại 100 vì thế writeln(‘A’);

D. for i := 1 vĩ đại 10; vì thế writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo đổi thay mảng, tuyên bố nào là tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là integer hoặc real;

D. Cả tía ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 vĩ đại 10 vì thế begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không phiên nào;

Xem thêm: Cách chạy xe không bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước rất đơn giản

D. 1 phiên.

Câu 4:

Giả sử đổi thay mảng A đem 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần theo thứ tự là một, 4, 7, 2, 6. Khi tiến hành câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 vĩ đại 5 vì thế tb := tb + A[i];

Giá trị của đổi thay tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn công tác Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau Lúc đoạn công tác bên trên được tiến hành, độ quý hiếm của tổng vì như thế bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi lý giải những bộ phận nhập câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. For, vĩ đại, vì thế là những kể từ khóa, đổi thay kiểm điểm là đổi thay loại số nguyên vẹn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm nguyên vẹn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục tiến hành câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng phiên là một trong những vòng lặp. Số phiên lặp là biết trước và vì như thế độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

D. Cả tía ý bên trên.