chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

Câu hỏi:

28/02/2020 48,978

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

A. CH3CHO

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là CH3CHO

 Lưu ý: Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc (tráng gương) là thích hợp hóa học đem group chức -CH=O nhập phân tử ví dụ tựa như những anđehit, glucozơ, ngoại giả còn tồn tại fructozơ (vì nhập môi trường xung quanh kiềm fructozơ gửi hóa trở thành glucozơ), axit fomic và những este của axit fomic.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit là bộ phận chủ yếu tạo thành màng tế bào thực vật, có rất nhiều nhập mộc, bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là 

A. C12H22O11

B. C2H4O2

C. (C6H10O5)n

D. C6H12O6

Câu 2:

Cho những hóa học sau: saccarozơ, glucozơ, tinh ma bột, xenlulozơ, fructozơ. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân là

A. 1.         

B. 4.         

C. 3.          

D. 2. 

Câu 3:

Cặp hóa học này tại đây nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch? 

A. (NH4)2HPO4 và KOH

B. Cu(NO3)2 và HNO3.  

C. Al(NO3)3 và NH3

D. Ba(OH)2 và H3PO4

Xem thêm: Nắp chai bia mở ra đừng vội vứt đi, giữ lại có nhiều công dụng bất ngờ, ai không biết quá phí

Câu 4:

Este này tại đây đem phản xạ với hỗn hợp Br2

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Metyl axetat

D. Metyl acrylat

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn CH3COOC2H5 nhập hỗn hợp NaOH nhận được muối bột này sau đây?

A. CH3COONa

B. HCOONa

C. CH3ONa

D. C2H5COONa

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tất cả những peptit đều phải sở hữu phản xạ color biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa chấp 2 link peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(d) Tại ĐK thông thường, metylamin và etylamin là những hóa học khí đem hương thơm khai.

Số tuyên bố chính là

A. 3

B. 1.         

C. 4.         

D. 2.