ch3cooch=ch2 + naoh

Phản ứng Vinyl axetat + NaOH hoặc CH3COOCH=CH2 + NaOH hoặc CH3COOCH=CH2 đi ra CH3COONa hoặc CH3COOCH=CH2 đi ra CH3CHO nằm trong loại phản xạ thủy phân este, phản xạ xà chống hóa và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập dượt với tương quan về CH3COOC2H3 với tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: ch3cooch=ch2 + naoh

CH3COOCH=CH2 + NaOH CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + NaOH  CH<sub>3</sub>COONa + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | CH3COOCH=CH2 đi ra CH3COONa | CH3COOCH=CH2 đi ra CH3CHO CH3COONa + CH3CHO

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ CH3COOCH = CH2 thuộc tính với NaOH

CH3COOCH = CH2 + NaOH H2O,t° CH3COONa + CH3CHO

Phản ứng này nằm trong loại phản xạ xà chống hoá.

2. Hiện tượng của phản xạ CH3COOCH = CH2 thuộc tính với NaOH

- Sản phẩm sinh đi ra tạo ra kết tủa Ag khi cho tới phản xạ với AgNO3/NH3.

3. Cách tổ chức phản xạ CH3COOCH = CH2 thuộc tính với NaOH

- Cho 2ml etyl axetat nhập ống thử, tiếp sau đó cho tới tiếp hỗn hợp 1 ml NaOH 30%. Lắc đều ống thử rồi đun cơ hội thủy nhập 5 phút.

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của este

- Este bị thủy phân cả nhập môi trường xung quanh axit và nhập môi trường xung quanh kiềm.

+ Phản ứng thủy phân este nhập môi trường xung quanh axit thông thường là phản xạ thuận nghịch:

Tổng quát:

RCOOR’ + H2O H2SO4,  to RCOOH + R’OH

Ví dụ:

CH3COOC2H5 + H2O H2SO4,  to CH3COOH + C­2H5OH

- Phản ứng thủy phân este nhập môi trường xung quanh kiềm là phản ứng một chiều và còn được gọi là phản ứng xà chống hóa :

Tổng quát:

RCOOR’ + NaOH   toRCOONa + R’OH

Quảng cáo

Ví dụ:

CH3COOC2H5 + NaOH   to CH3COONa + C2H5OH

* Một số phản xạ thuỷ phân quan trọng của este

- Căn cứ nhập sản phẩm của phản xạ thủy phân este tao rất có thể tư duy cấu tạo ra của este ban sơ.

- Dưới đó là một số trong những tình huống thuỷ phân quan trọng của este (không chứa chấp halogen) thông thường bắt gặp nhập Việc lăm le lượng là:

 Este đơn chức X + NaOH   to 2 muối hạt + H2O

X là este của phenol, với công thức là RCOOC6H5

Ví dụ:

CH3COOC6H5 + 2NaOH  toC6H5ONa + CH3COONa + H2O

 Este X + NaOH  to1 muối hạt + 1 anđehit

  X là este đơn chức, với công thức là RCOOCH=CHR’

Ví dụ:

CH3COOCH=CH2 + NaOH   toCH3COONa + CH3CHO

Este X + NaOH  to1 muối hạt + 1 xeton

X là este đơn chức, với công thức là R’–COO–C(R)=C(R”)R’’’

Ví dụ:

Quảng cáo

CH3–COO–C(CH3)=CH2 + NaOH   to CH3COONa + CH3 -CO-CH3

Ngoài đi ra, este còn tồn tại phản xạ ở gốc hiđrocacbon.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Thủy phân tristearin (C17H35COO)3C3H5) nhập hỗn hợp NaOH, chiếm được muối hạt với công thức là

A. C2H3COONa. 

B. HCOONa. 

C. C17H33COONa. 

D. C17H35COONa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

(C17H35COO)3C3H5 + 3 NaOH  to 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Câu 2: Khi thủy phân không còn 3,28 gam láo lếu thích hợp X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên cần một vừa hai phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối hạt và láo lếu thích hợp Y bao gồm nhì ancol nằm trong mặt hàng đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y nhập O2 dư, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 2,16. 

B. 3,06. 

C. 1,26. 

D. 1,71.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Quảng cáo

nX = nNaOH = 0,05 mol → M¯X=3,280,05=65,6

→ Trong X chứa chấp este HCOOCH3 (M = 60)

Sản phẩm chỉ có một muối hạt là HCOONa (0,05).

Bảo toàn khối lượng:

mX+mNaOH=mHCOONa+mancolmancol=3,28+0,05.400,05.68=1,88gam

Quy thay đổi ancol trở thành CH3OH (0,05 mol) và CH2 (0,02 mol)

Bảo toàn yếu tố H:

nH2O=0,05.2+0,02=0,12molmH2O=0,12.18=2,16gam

Câu 3: Khi thủy phân phenyl axetat nhập hỗn hợp NaOH dư, đun rét mướt chiếm được thành phầm cơ học là

A. C6H5COONa và CH3OH. 

B. CH3COOH và C6H5ONa.

C. CH3COONa và C6H5ONa. 

D. CH3COONa và C6H5OH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CH3COOC6H5 + 2NaOH to CH3COONa + C6H5ONa+ H2O

Câu 4: Este X với công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, đun rét mướt, chiếm được thành phầm bao gồm axit propionic và hóa học cơ học Y. Công thức của Y là

A. CH3OH.                     

B. C2H5OH.                    

C. CH3COOH.                

D. HCOOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Este với 4C nhưng mà thủy phân cho tới axit với 3C → hóa học cơ học Y là ancol metylic ( CH3OH)

Câu 5: Este X được tạo ra vì chưng ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là

A. HCOOC2H5.             

B. CH3COOC2H5.         

C. CH3COOCH3.          

Xem thêm: 4 con giáp thích chiến tranh lạnh, khiến mọi việc rơi vào bế tắc

D. HCOOCH3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CH3COOH + CH3OH to,H2SO4 CH3COOCH3 + H2O

Câu 6: Hỗn thích hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được một,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,09 mol NaOH nhập hỗn hợp, chiếm được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo lếu thích hợp muối hạt natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 26,40

B. 27,70

C. 25,86

D. 27,30

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi số mol của những axit to lớn no và hóa học to lớn là x và hắn (mol)

Khi cho tới X thuộc tính với NaOH: x + 3y = 0,09 (1)

Khi châm cháy X:

nCO2nH2O=2yy=0,02mol

→ x = 0,03 mol

Bảo toàn yếu tố O:

nO(X)+2nO2=2nCO2+nH2O(2x+6y)+2nO2=2.1,56+1,52nO2=2,23mol

Bảo toàn lượng tao có:

m=mCO2+mH2OmO2=24,64

Xét X thuộc tính với NaOH

nH2O=x=0,03molnglixerol=y=0,02mol

Bảo toàn khối lượng:

a=m+mNaOHmglixerolmH2Oa=25,86gam

Câu 7: Đun rét mướt este HCOOCH3 với cùng 1 lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp NaOH, thành phầm chiếm được là

A. CH3COONa và C2H5OH.              

B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                 

D. CH3COONa và CH3OH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

HCOOCH3 + NaOH to HCOONa + CH3OH

Câu 8: Este đơn chức X với tỉ khối khá đối với CH4 là 6,25. Cho trăng tròn gam X thuộc tính với 300 ml hỗn hợp KOH 1M (đun nóng). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 28 gam hóa học rắn khan. Công thức của X là

A. HCOOC4H7.             

B. CH3COOC3H5

C. C2H3COOC2H5.

D. C2H5COOC2H3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

MX = 16.6,25 = 100 → X ko nên este của phenol

→ Công thức của X với dạng RCOOR’

nX = 0,2 mol; nKOH = 0,3 mol

Phương trình:

RCOOR’ + KOH to RCOOK + R’OH

Chất rắn khan bao gồm RCOOK (0,2mol) và KOH dư (0,1mol)

→ 0,2. (R+83) + 0,1.56 = 28

→ R= 29 (C2H5-)

→ R’= 100-29-44= 27 (CH2=CH-­)

Vậy công thức của este là C2H5COOC2H3.

Câu 9: Este X ko no, mạch hở, với tỉ khối khá đối với oxi vì chưng 3,125. Cho X thuộc tính trọn vẹn với NaOH chiếm được một anđehit và một muối hạt của axit cơ học. Số công thức cấu trúc phù phù hợp với X là

A. 2.           

B. 3.           

C. 4.           

D.5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: MX = 32.3,125 =100 (C5H8O2)

Cho X thuộc tính trọn vẹn với NaOH chiếm được một anđehit và một muối hạt của axit cơ học → X là este ko no, đơn chức tạo ra vì chưng axit đơn chức và ankin.

Vậy X rất có thể là:

HCOOCH=CH-CH2-CH3

HCOOCH=C(CH3)-CH3

CH3COOCH=CH-CH3

C2H5COOCH=CH2

Có 4 công thức cấu trúc thỏa mãn 

Câu 10: Cho một axit no, đơn chức, mạch hở X thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH. Cô cạn hỗn hợp chiếm được láo lếu thích hợp rắn Y. Nung Y nhập bầu không khí chiếm được 15,9 gam Na2CO3, 2,24 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Công thức của X là

A. CH3COOH.     

B. C2H5COOH.    

C. C3H7COOH.    

D. C4H9COOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nNa2CO3=0,15mol; nCO2=0,1molnH2O=0,35mol

Gọi công thức của muối hạt là CnH2n-1O2Na

Bảo toàn yếu tố C: nC = 0,15 + 0,1 = 0,25 mol

→ nmuối = 0,25/n mol

→ nNaOH dư = 0,3-0,25/n (mol)

Bảo toàn yếu tố H tao có:

nH (muối) + nH (NaOH dư) = 2 nnước

(2n1)0,25n+(0,30,25n)=2.0,35n=5

→ Công thức của axit là C4H9COOH.

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • HCOOC2H5 + HOH ⇋ HCOOH + C2H5OH
 • HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH
 • 2HCOOC2H5 + 7O2 → 6CO2 + 6H2O
 • HCOOC2H5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOC2H5
 • CH3COOCH=CH2 + HOH ⇋ CH3COOH + CH3CHO
 • 2CH3COOC2H3 + 9O2 → 8CO2 + 6H2O
 • CH3COOCH=CH2 + H2 → CH3COOCH2CH3
 • Phản ứng trùng khớp Vinyl axetat

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-este.jsp

Xem thêm: Thần Tài điểm danh, 3 con giáp làm chơi ăn thật, rung đùi đếm tiền ngay đầu tháng 10/2023