axetilen + agno3/nh3

Phản ứng C2H2 + AgNO3 hoặc Axetilen đi ra Tệ Bạc axetilua nằm trong loại phản xạ thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập luyện đem tương quan về C2H2 đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: axetilen + agno3/nh3

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Phản ứng ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là (bạc axetilua).

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Sục khí axetilen vô ống thử đem chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

5. Lưu ý về phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Phản ứng thân thiết axetilen và AgNO3/NH3 là phản xạ thế H sinh động. Đây không phải là phản xạ tráng gương.

6. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

6.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở nên anken, tiếp sau đó tạo ra trở nên ankan.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo ăn ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo đòi nhì tiến trình tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo đòi nhì tiến trình tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác tương thích, ankin thuộc tính với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6.2. Phản ứng thế bởi vì ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Tệ Bạc axetilua

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 bởi vì ion bạc

Quảng cáo

a) Trước Lúc sục khí C2H2.

b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với vẹn toàn tử cacbon link phụ vương đầu mạch đem tính sinh động cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

6.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Tệ Bạc axetilua

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin đem công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X rất có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần đem link π kém cỏi bền (loại A)

X đem phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề Câu là axetilen.

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao sử dụng thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch láo ăn ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in đem phản xạ đặc thù là thuộc tính với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo ăn ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt chậm trễ qua chuyện bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy đem 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang lại láo ăn ý X thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì như thế không tồn tại nối phụ vương đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần Xác Suất về thể tích những khí vô láo ăn ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: Nhân viên kỹ thuật nói: Tủ lạnh có 2 nút điều chỉnh, vặn đúng tiết kiệm nửa tiền điện, máy bền

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 6: Cho 0,1 mol láo ăn ý bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ lệ thành phần mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 chiếm được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko thuộc tính với AgNO3/NH3

Kết tủa chiếm được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g (không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa chiếm được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn ăn ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung lạnh lẽo 14,56 lít láo ăn ý X (đktc), đem Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn chiếm được láo ăn ý Y đem lượng 10,8 gam. tường tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo ăn ý Y đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo ăn ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), chiếm được láo ăn ý Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ chiếm được 2 hidrocacbon →ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2 ankin X là C2H2

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học bởi vì nhau) chiếm được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo ăn ý X như bên trên thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa chiếm được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X theo lần lượt là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô láo ăn ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01 0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến bởi C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhì hóa học còn sót lại Lúc phản xạ với AgNO3/NH3 mang lại lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg 0,01 0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến bởi C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong những,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X theo lần lượt là CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X đem công thức phân tử C7H8 thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X đem từng nào đồng phân kết cấu thỏa mãn nhu cầu

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15 0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống chừng bất bào hòa của C7H8 bởi vì 2.78+22=4

→ C7H8 đem nhì nối phụ vương ở đầu mạch, những đồng phân thỏa mãn nhu cầu là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Câu 11: Đốt cháy m gam hidrocacbon A ở thể khí vô ĐK thông thường được CO2 và m gam H2O. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hidrocacbon B là đồng đẳng tiếp đến của A rồi hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình nước vôi vô dư thấy lượng bình tăng x gam. Giá trị x là

A. 29,2 gam

B. 31 gam

C. trăng tròn,8 gam

D. 16,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Phương trình phản ứng:

CxHy+(x+y4)O2t0xCO2+y2H2Om12x+y y2.m12x+y

y2.m12x+y=m18xy=23

Vì hidrocacbon A ở thể khí nên số C ko vượt lên quá 4. Vậy A là C4H6, đồng đẳng tiếp đến của A là C5H8

C5H8+O2,t05CO2+4H2O0,1 0,5 0,4

x=0,5.44+0,4.18=29,2 gam

Câu 12: Cho 2,24 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm trễ qua chuyện bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Xác Suất thể tích của C2H2 đem vô láo ăn ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta đem lượng bình tăng bởi vì lượng láo ăn ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích bởi vì Xác Suất số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 24/9/2023: Thần Tài ban số LỘC!