ancol và amin nào sau đây cùng bậc

Câu hỏi:

29/03/2020 83,318

Bạn đang xem: ancol và amin nào sau đây cùng bậc

A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2

C. (CH3)2NH và (CH3)2CHOH

Đáp án chủ yếu xác

D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

Chn đáp án C     

Ancol và amin nằm trong bậc là (CH3)2NH và (CH3)2CHOH

A. (CH3)3COH bậc 3 và (CH3)3CNH2 bậc 1 → Loại

B. (CH3)2NH bậc 2 và CH3CH2OH bậc 1 → Loại

C. (CH3)2NH và (CH3)2CHOH đều bậc 2 → Chọn

D. (CH3)2CHOH bậc 2 và (CH3)2CHNH2 bậc 1 → Loại

Lưu ý:

- Bậc của ancol vày bậc của vẹn toàn tử cacbon links với group OH.

- Bậc của amin thông qua số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vày gốc hiđrocacbon.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bậc của amin là

A. bậc của vẹn toàn tử cacbon links với group chức -NH2

B. số vẹn toàn tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử nitơ

C. số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vày gốc hiđrocacbon

D. số gốc hiđrocacbon links thẳng với vẹn toàn tử nitơ.

Câu 2:

Cặp ancol và amin nào là tại đây sở hữu nằm trong bậc?

A. (CH3)3C–OH và (CH3)3C–NH2

B. (CH3)2CH–OH và (CH3)2CH–NH2

C. C6H5CH(OH)CH3 và C6H5–NH–CH3

D. C6H5CH2–OH và CH3–NH–C2H5

Câu 3:

Cho những amin mang tên thay cho thế sau: propan-1-amin, propan-2-amin, etanamin, N-metylmetanamin, benzenamin. Số amin bậc một là 

A. 2

Xem thêm: 3 đặc trưng của những người lẳng lơ, chỉ cần có 1 điều thôi là phụ nữ không chung thủy

B. 3.

C. 4

D. 5

Câu 4:

Amin G bậc nhì, chứa chấp vòng benzen, sở hữu công thức phân tử C8H11N. Số công thức kết cấu vừa lòng với G là

A. 4. 

B. 3. 

C. 5

D. 2

Câu 5:

Cho những amin sở hữu công thức kết cấu sau:

(1) CH3 CH2 NH2

(2) CHCH2 CH2 -NH2

(3)CH- NH - CH3

Amin nào là nằm trong bậc với ancol isopropylic?

A. (3). 

B. (4). 

C. (1). 

D. (2)

Câu 6:

Amin nào là sau đó là amin bậc hai? 

A. Phenylamin

B. Benzylamin

C. Metylphenylamin

D. Xiclohexylamin